Impressum


Osnovni podaci

Idi na sadržaj
Puni naziv tvrtke: ESBE j.d.o.o. za usluge i trgovinu
Adresa sjedišta: Braće Damira i Davora Kevo 46, 35000 Slavonski Brod
Registrirano kod: Trgovački sud Osijek - stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS 030168438 MB: 4482107
OiB 77669147197
Temeljni kapital društva: 10,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR7723600001102519123 otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Stjepana pl. Horvata 23, Slavonski Brod
Član uprave društva i direktor: Željka Gusak dipl. oecc..